NADZÓR WIDEO

Perkun Security, chcąc w pełni zadowolić oczekiwania naszych klientów związanych z ochroną obiektów, proponuje optymalizację kosztów związanych z ochrona fizyczną obiektu, poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań dozoru elektronicznego.  Pozwala to  na redukcję bądź całkowite wyeliminowanie godzin pełnienia ochrony fizycznej zastępując ją systemem nadzoru wizyjnego.
Monitoring wizyjny pozwala na obserwację oraz reakcję na wszelkie zauważone nieprawidłowości pochodzące z lokalnych systemów CCTV. Służy wsparciu agentów ochrony lub jest wykorzystywany w sposób niezależny.
Usługa ta polega na odbiorze i weryfikacji ( przy wykorzystaniu sieci internetowej ) wszelkich sygnałów alarmowych przez operatora stacji monitorowania oraz przekazaniu niezbędnych informacji ochronie stacjonarnej obiektu bądź grupie interwencyjnej. Proponujemy pełnienie usługi monitorowania wizyjnego w poniższych wariantach:

Perkun Zdalny Nadzór Monitoring Wideo

1. Wirtualny obchód terenu objętego zasięgiem systemu CCTV

Usługa polega na wykonaniu w określonym czasie planowanej obserwacji obrazu z kamer systemu CCTV (wszystkich bądź wybranych) z ustaloną częstotliwością oraz w ustalonych godzinach. Zastępuje to klasyczny obchód terenu wykonywany przez agenta ochrony fizycznej. W momencie wykrycia zagrożenia lub innej nieprawidłowości operator reaguje zgodnie z ustaloną procedurą. Do momentu wyeliminowania zagrożenia operator nadzoruje obraz z kamer w czasie rzeczywistym.

2. Video – weryfikacja obrazu z kamer CCTV

Usługa polega na obserwacji obrazu z kamer CCTV przy każdorazowym naruszeniu strefy dozoru wyznaczonej przez system CCTV. Istnieje możliwość cofnięcia przez operatora obrazu z kamer do momentu powstania alarmu. Bardzo korzystna w tym przypadku jest konfiguracja systemu CCTV z lokalnym systemem alarmowym. Stwarza to możliwość dodatkowego zabezpieczenia obiektu. W momencie wykrycia zagrożenia lub innej nieprawidłowości operator reaguje zgodnie z ustaloną procedurą. Do momentu wyeliminowania zagrożenia operator nadzoruje obraz z kamer w czasie rzeczywistym.

3. Obserwacja obrazu z kamer CCTV on-line

Usługa polega na obserwacji obrazu z kamer systemu CCTV non-stop w czasie rzeczywistym. W momencie wykrycia zagrożenia lub innej nieprawidłowości operator reaguje zgodnie z ustaloną procedurą. Do momentu wyeliminowania zagrożenia operator nadzoruje obraz z kamer.

Perkun CCTV

Korzyści z zastosowania elektronicznego zabezpieczenia obiektu:

- zastąpienie lub uzupełnienie usługi ochrony fizycznej obiektu
- natychmiastowa ocena sytuacji i koordynacja działań wykonywana przez operatora systemu
- obserwacja obiektu w wyznaczonym okresie w czasie rzeczywistym
- możliwość wykorzystania nagrań jako materiału dowodowego

Biuro Ochrony Perkun 2024 © All Rights Reserved